Privacystatement

Privacystatement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. U leest ons privacyreglement hieronder:

Vaccinatiecentrum.nl, gevestigd aan

1)  Nina Simonestraat 24 6541 EA Nijmegen

2)  Plantage 8 6708 WJ Wageningen

3)  Boschdijkstraat 98 5211 VD  ‘s Hertogenbosch

4)  Daltonlaan 400 4de verdieping 3584 BK Utrecht

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vaccinatiecentrum.nl respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we van u krijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u zien welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of een van onze diensten afneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Als u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. De door u aan ons geleverde gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienstverlening uit te voeren. Wij zullen niet meer gegevens van u noteren dan nodig. Alle gegevens die mogelijk relevant kunnen zijn voor een veilige reis, zijn voor u en onszelf van belang om te vragen m.b.v. de intake en te verwerken in uw persoonlijke dossier. Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig om de facturatie af te handelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vaccinatiecentrum.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Vaccinatiecentrum.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Seksuele leven
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te    verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vaccinatiecentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN). D.m.v. uw BSN-nummer kunnen we voorkomen dat er geen onnodige dubbele dossiers ontstaan, aangezien dit het enige officiële unieke persoonlijke nummer is. Persoonlijke gegevens worden van rechtswege minimaal 15 jaar bewaard.
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Vaccinatiecentrum.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het geven van een goed persoonlijk reisadvies
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vaccinatiecentrum.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: 15 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Vaccinatiecentrum.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vaccinatiecentrum.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Vaccinatiecentrum.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vaccinatiecentrum.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vaccinatiecentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vaccinatiecentrum.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vaccinatiecentrum.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vaccinatiecentrum.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming van vaccinatiecentrum.nl is te bereiken via ellen@vaccinatiecentrum.nl.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *